AVG

Privacyverklaring
 
 
Gegevens
Baltes Makelaars B.V.
Grotestraat 63
7443 BC  Nijverdal
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66234492
 
Contactpersoon voor privacy-zaken is mevrouw M. Bruggeman
 
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de websites: www.baltesmakelaars.nl
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.
 
 
Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.
 
Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics).  Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld .
 
Persoonsgegevens
 
A. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen:

i.   Het eerste doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen
     sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen
     factureren. Ook moeten we van onze klanten persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de identificatieverplichtingen die 
     voorvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

ii.  Het tweede doel is dat we persoonsgegevens verwerken als we informatie ontvangen van een (potentiële) gegadigde of
     geïnteresseerde voor een woning of bedrijfspand. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst dan wel gerechtvaardigd
     belang.

iii. Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens
     achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en
     contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.

iv.  Het vierde doel is dat we persoonsgegevens verwerken van de wederpartij van onze klant, dus de koper of juist verkoper van
     onroerend goed waarbij wij als makelaar betrokken zijn.

B. Welke persoonsgegevens?
De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

-             naam, adres, woonplaats, land
-             telefoonnummer, e-mailadres
-             geboortedatum
-             overeenkomst met klant
-             correspondentie met onze (potentiële) klanten en met hun (potentiële) wederpartij
-             kopie ID-bewijs van onze klant en bij het sluiten van een koopovereenkomst ook van de wederpartij
-             financiële, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

C. Verstrekking aan derden.
Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden:

-              Contactgegevens van onze klant worden aan een wederpartij verstrekt en omgekeerd
-              Koopovereenkomst en ID-bewijzen van klant en wederpartij worden naar de notaris verzonden
-              Contactgegevens van onze klant worden incidenteel (indien dat nodig is) naar een andere taxateur verzonden

D. Hosting en dienstverleners.
Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties.

E. Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:

-              Verkoopdossiers (die in de regel bestaan uit e-mailberichten, foto’s, aantekeningen, brochure, documenten) bewaren we
               gedurende 5 jaar.
-              Kopie ID-bewijs van onze klant bewaren we tot 5 jaar na de betreffende transactie.
-              Kopie ID-bewijs van de wederpartij van onze klant wordt na de passeerdatum verwijderd.
-              Overeenkomsten en notariële aktes bewaren we gedurende 20 jaar.
-              Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
-              Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier
               uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

F. Van wie krijgen wij persoonsgegevens?
Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, het kadaster en de (potentiële) wederpartijen van onze klanten.
 
 
Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.
 
 
Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

-              Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
-              Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
-              Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
-              Het recht op beperking van de verwerking.
-              Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
-              Het recht om bezwaar te maken
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
 
 
Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 
 
Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.
 
 
Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2018.